Navn

§ 1 Gruppens navn er «Faggruppen for bygg og anlegg» (FBA). Den er en faglig gruppe av Tekna (Teknisk naturvitenskapelig forening) og NITO (Norges Ingeniør – og Teknologorganisasjon). Faggruppen har kontor i Oslo.

Formål

§ 2 Faggruppens formål er å ivareta medlemmenes faglige interesser og profilere faggruppen som felles arena for Tekna – og NITO – medlemmer med bygg- og anleggsfag som arbeidsfelt. Dette skal skje gjennom koordinering og gjennomføring av kurs og konferanser innen bygg- og anleggsfagene som fellesprosjekter for Tekna og NITO. Tekna og NITOs kursvirksomhet på fagfeltet inngår i denne virksomheten.

Medlemskap

§ 3 Personer med interesse for bygg- og anleggsfag, som er medlemmer av Tekna eller NITO og som lar seg registrere ved personlig innmelding, er medlemmer av Faggruppen for bygg og anlegg (FBA). Det skal føres medlemsliste for faggruppen.

Organisasjon

§ 4 Faggruppen ledes av et styre som består av fire medlemmer, hvorav en er leder. Styrets medlemmer oppnevnes av Hovedstyrene i Tekna og NITO, som hver oppnevner to medlemmer. Virksomhetstid er for alle oppnevnte to år. Oppnevningen skal skje før 1. april i de aktuelle år. I tillegg kan en representant fra henholdsvis NITO og Tekna møte som observatører, med tale- og forslagrett, men ikke stemmerett.

Styret konstituerer seg selv. Styrelederfunksjonen skal, på toårig basis, rullere mellom Tekna og NITOs oppnevnte. Sekretariatets funksjoner ivaretas gjennom et samarbeid mellom fagavdelingene i Tekna og NITO.